จัดทำรายงานภาษีพร้อมนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

- ภ.ง.ด 1 สำหรับพนักงาน

- ภ.ง.ด 3 สำหรับบุคคลธรรมดา

- ภ.ง.ด 53 สำหรับนิติบุคคล

- ภ.ง.ด 54 สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภพ 30 ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน

- ภพ 36 สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

 

จัดทำและเตรียมแบบสำหรับนำส่งประกันสังคม

สปส 1-10 แบบประกันสังคมประจำเดือน

สปส 1.03-1.03/1 แบบแจ้งพนักงานใหม่

สปส 1-01 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

กท 26 ก แบบประเมินเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี

กท 20 ก แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี

 

บริการปิดบัญชีนำส่งงบการเงินและภาษีประจำปี

ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี

สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน

บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

ยื่นแบบภาษีประจำปี

ภ.ง.ด 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

ภ.ง.ด 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

ภงด1 ก สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่ายประจำปี

 

วางระบบทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี EXPRESS

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: